top of page

FORENINGENS VEDTÆGTER

Vedtægter for Nim borger- & forsamlingshus.

Foreningens vedtægter overholder bekendtgørelse nr. 1700 af 19/12-06:

1: Foreningens formål

2: Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer

3: Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor

4: Foreningens hjemsted

5: Betingelser for medlemskab

6: Tegningsret for foreningen

7: Procedure for vedtægtsændringer

8: Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

 

§1 Navn og hjemsted.

Stk.1. Foreningens navn er Nim borger- & forsamlingshus, forkortet Nim Borgerforening

Stk.2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune.

Stk.3. Foreningen er medlem af Trekantens forsamlingshuse.

 

§2 Formål.

Stk.1. Foreningens formål er:

 1. Med udgangspunkt i Forsamlingshuset og de tilknyttede aktiviteter, at styrke det lokale fællesskab.

 2. Lokale aktiviteter sigter på at være til gavn for beboerne i Nim og Underup

 3. At drive forsamlingshuset og tilknyttede aktiviteter på en sådan måde at forsamlingshusets bygninger og inventar løbende fremstår vedligeholdt og indbydende.

 4. At tage initiativer som underbygger stk. 1. a.

 

§3 Medlemskreds.

Stk.1. Som medlemmer optages enhver myndig person, som har lyst og vilje til at deltage i foreningens formål.

Stk.2. Foreningen består primært af medlemmer bosiddende i Nim og Underup.

Stk.3. Indmeldelse sker ved indbetaling af årskontingent til foreningen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Medlemskabet er gældende i det år (januar til december) man indbetaler.

Stk.4. Udmeldelse sker ved at man undlader at betale kontingent.

Stk.5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

 

§4 Generalforsamlingen

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og

indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering i lokale tidssvarende medier.

Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen

forinden har betalt årets kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetæller og dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Regnskabsaflæggelse

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Godkendelse af budget

 7. Valg af formand

 8. Valg af næstformand

 9. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og minimum 2 suppleanter

 10. Valg af revisor og eventuelt en revisorsuppleant

 11. Eventuelt

 

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8

dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være

bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære

generalforsamling senest skal afholdes.

Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de

gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal

afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for

formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at

anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§6 Foreningens daglige ledelse

Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren

og næstformanden. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, så der

hvert år vælges medlemmer som har siddet i en 2-årig periode.

Formanden vælges i lige år, næstformanden vælges i ulige år.

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og

generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og

blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste

generalforsamling.

Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og

arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk.5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder.

Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

 

§7 Økonomi, regnskab og revision

Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk.3. Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk.4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

§8 Tegningsregler og hæftelse

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere

bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes

foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der

påhviler foreningen.

 

§9 Vedtægtsændringer

Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor

ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§10 Opløsning

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende

generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2

fastsatte formål eller til andre almennyttige formål i lokalområdet. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

bottom of page